دئودنال سوئیچ (بای پس روده)

دئودنال سوئیچ (بای پس روده)

در این روش نه تنها حجم معده کوچک می شود بلکه تمام طول روده به استثنای 100 تا 150 سانتی متری انتهایی بای پس شده و از دور جذب خارج می شود. لذا اگر چه روشی بسیار موثر و قوی در کاهش وزن و درمان عوارضی نظیر دیابت می باشد اما به دلیل سوءجذب بسیار شدید و کمبود شدید ویتامین و پروتئین نیاز به مصرف دائمی حجم زیادی از مکملها دارد و اسهال یکی از عوارض شایع در این عمل می باشد.

لطفا بای پس معده را با بای پس روده اشتباه نگیرید.
دئودنال سوئیچ (بای پس روده)

بای پس روده به دلیل عوارض گفته شده امروزه کمتر استفاده می شود مگر در مواردی که بیمار پس از انجام بای پس معده به روش استاندارد مجدد چاق شده و یا کاهش وزن کافی نداشته باشد و شدت چاقی و عوارض آن در حدی باشد که حیات شخص را تهدید نماید از این روش استفاده می شود.