بخش سوم مصاحبه دیابت و جراحی متابولیک

بخش سوم مصاحبه دیابت و جراحی متابولیک

مصاحبه دکتر پیمان علی بیگی درباره دیابت و جراحی متابولیک برای درمان دیابت در برنامه دکتر سلام - بخش سوم