انواع جراحی های چاقی توسط دکتر علی بیگی - بخش اول

انواع جراحی های چاقی توسط دکتر علی بیگی - بخش اول

مصاحبه دکتر پیمان علی بیگی درباره چاقی و انواع جراحی های چاقی در برنامه دکتر سلام - بخش اول