نظر آقای مجید اسفندیاری در باره عمل جراحی چاقی

نظر آقای مجید اسفندیاری در باره عمل جراحی چاقی

نظر آقای مجید اسفندیاری در باره عمل جراحی چاقی انجام شده توسط دکتر پیمان علی بیگی