مشاوره اولیه برای بیماران چاقی و متابولیک

مشاوره اولیه برای بیماران چاقی و متابولیک

مشاوره اولیه برای بیماران چاقی و متابولیک که برای جراحی چاقی یا جراحی متابولیک به روش لاپاراسکوپی آماده می شوند.