تحقیق درباره تاثیر جراحی چاقی در بیماری کرونا

تحقیق درباره تاثیر جراحی چاقی در بیماری کرونا

تحقیق درباره تاثیر جراحی چاقی در بیماری کرونا. فرم تحقیقی درباره ویروس کرونا در بیمارهای کلینیک