مینی گاستریک بای پس توسط دکتر پیمان علی بیگی

مینی گاستریک بای پس توسط دکتر پیمان علی بیگی

انجام عمل مینی پاستریک بای پس (یا مینی بای پس معده) توسط دکتر پیمان علی بیگی