جراحی سمپاتکتومی توراسیک دو طرفه برای تعریق شدید دست ها

جراحی سمپاتکتومی توراسیک دو طرفه برای تعریق شدید دست ها

خلاصه انجام جراحی سمپاتکتومی توراسیک دو طرفه برای تعریق شدید دست ها توسط دکتر پیمان علی بیگی